language_alphaword

List of Words Starting with Z in English to Tamil Dictionary.

 • Zaffer  In English

  In Tamil : பீங்கானுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் நீலச்சாய வேதிப் பொருள்
 • Zai  In English

  In Tamil : இரண்டம் உலகப் போர்க்கால ஜப்பானின் தொழிலாட்சி ஆதிக்க இனம்
 • Zambo  In English

  In Tamil : கலப்பினத்தவர்
 • Zaniness  In English

  In Tamil : முட்டாள்தனம் In Transliteration : Muttaalthanam
 • Zany  In English

  In Tamil : அறிவிலி In Transliteration : Arivili
 • Zanzibar  In English

  In Tamil : கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த சான்ஸிபார் சான்ஸிபார் தீவு சார்ந்த
 • Zap  In English

  In Tamil : அழி In Transliteration : Azhi
 • Zaptieh  In English

  In Tamil : துருக்கிய காவல் துறையர்
 • Zarathustrian  In English

  In Tamil : பார்சி சமயத்தைப் பின்பற்றுபவர்
 • Zareba  In English

  In Tamil : ஆப்பிரிக்க சூடான் நாட்டு வழக்கில் பாசறைச் சூழடைப்பு
 • Zax  In English

  In Tamil : கற்பலகை வெட்டுக்கத்தி
 • Zeal  In English

  In Tamil : ஆர்வம் In Transliteration : Aarvam
 • Zealot  In English

  In Tamil : பித்தன் In Transliteration : Pithan
 • Zealous  In English

  In Tamil : பற்றார்வமிக்க
 • Zealously  In English

  In Tamil : ஆர்வமுள்ள In Transliteration : Aarvamulla
 • Zealousness  In English

  In Tamil : ஆர்வம் In Transliteration : Aarvam
 • Zebec  In English

  In Tamil : நடுநிலக்கடலக முப்பாய்மரக் கப்பல்
 • Zebra  In English

  In Tamil : வரிக்குதிரை In Transliteration : Varikkuthirai
 • Zebra wood  In English

  In Tamil : பட்டைக் கோடுகளையுடைய மரக்கட்டை
 • Zebrine  In English

  In Tamil : வரிக்குதிரை சார்ந்த
 • Zebu  In English

  In Tamil : இமிலேறு
 • Zed  In English

  In Tamil : ஆங்கில நெடுங்கணக்கின் கடைசி எழுத்து
 • Zedoary  In English

  In Tamil : கச்சோரம்
 • Zein  In English

  In Tamil : மக்காளச்சோளப் புரதம்
 • Zeit  In English

  In Tamil : காலப்பண்பு
 • Zeloso  In English

  In Tamil : இசைத்துறைக் கட்டளை வகையில் உணர்ச்சிவேகத்துடன்
 • Zemindar  In English

  In Tamil : பெருநிலக்கிழார்
 • Zemstvo  In English

  In Tamil : ருசியாவில் மாவட்ட ஆட்சிக்கழகம்
 • Zen  In English

  In Tamil : புத்த சமயத்தின் ஜப்பானிய தியானமார்க்கக் கிளைநெறி
 • Zenana  In English

  In Tamil : அந்தப்புரம் In Transliteration : Anthappuram
 • Zend  In English

  In Tamil : பண்டை ஈரானிய மொழி
 • Zend avesta  In English

  In Tamil : பார்சியர் வேதம்
 • Zendik  In English

  In Tamil : மாந்திரிகர்
 • Zenith  In English

  In Tamil : செழிப்பு In Transliteration : Sezhippu
 • Zenith distance  In English

  In Tamil : உச்சி நிலையிலிருந்து வானொளிக் கோளத்துக்குள்ள கோணியல் தொலைவு
 • Zeolite  In English

  In Tamil : கனிம வகை
 • Zephyr  In English

  In Tamil : இளங்காற்று
 • Zeppelin  In English

  In Tamil : பறவைக்கப்பல் வகை
 • Zero  In English

  In Tamil : பூஜ்யம் In Transliteration : Puujyam
 • Zerone  In English

  In Tamil : குளிர் உறைவுத் துருத்தடை அமைவு
 • Zeroth  In English

  In Tamil : சுழித் தட உணரி In Transliteration : Track Sensor Suzhith Thada Unnari
 • Zest  In English

  In Tamil : ஆர்வம் In Transliteration : Aarvam
 • Zeta  In English

  In Tamil : கிரேக்க நெடுங்கணக்கில் ஆங்கிலக் கடைசி எழுத்தின் ஒலிக்குரிய எழுத்து
 • Zetetic  In English

  In Tamil : (அரு.) உசாவு நிலையில் சென்று கொண்டிருக்கிற
 • Zeus  In English

  In Tamil : கிரேக்க பெருந்தெய்வம்
 • Zho  In English

  In Tamil : மலைவாழ் ஆமா
 • Zibet  In English

  In Tamil : புனுகுப் பூனை வகை
 • Zigzag  In English

  In Tamil : வளைந்து வளைந்து In Transliteration : Valainthu Valainthu
 • Zillah  In English

  In Tamil : மாவட்டம் In Transliteration : Maavattam
 • Zinc  In English

  In Tamil : துத்தநாகம் In Transliteration : Thuththanaakam