alphabets


Gujarati Alphabets

Gujarati Alphabet English Sound

અ a આ ā ઇ i ઈ ī ઉ u ઊ ū ઋ r̥ એ e ઐ ai ઓ o ઔ au ઍ â ઑ ô ા ā િ i ી ī ુ u ૂ ū ૃ r̥ ે e ૈ ai ો o ૌ au ૅ â ૉ ô ક k ચ ch ટ ṭ ત t પ p ખ kh છ chh ઠ ṭh થ th ફ ph ગ gu જ j ડ ḍ દ d બ b ઘ ghe ઝ jhe ઢ ḍhe ધ dhe ભ bhe ઙ ṅe ઞ ñe ણ ṇe ન ne મ me ય ye ર re લ le વ ve શ śhe ષ ṣe સ se હ he ળ ḷe ં m

Gujarati vowels:

અ આ ઇ ઈ ઉ ઊ એ ઐ ઓ ઔ અં અઃ ઋ ઍ ઑ

Gujarati consonants:

ક ખ ગ ઘ ઙ ચ છ જ ઝ ઞ ટ ઠ ડ ઢ ણ ત થ દ ધ ન પ ફ બ ભ મ ય ર લ વ શ ષ સ હ ળ ક્ષ જ્ઞ